Cennik usług i opłat obowiązujący w SCE Jaworzno III Sp z o.o.

 

Lp. Rodzaj usługi/opłaty j.m. Cena netto [zł] Zakres
1 Uzupełnienie lub opróżnienie instalacji centralnego ogrzewania szt. 100 Usługa polegająca na uzupełnieniu lub opróżnieniu instalacji centralnego ogrzewania w obiektach zleceniodawcy. Wstrzymanie i wznowienie dostawy ciepła w ramach jej realizacji zostało wliczone w cenę. Cena nie obejmuje opłaty za nośnik ciepła.
2 Czyszczenie filtrów szt. 95 Usługa polegająca na czyszczeniu filtrów instalacji centralnego ogrzewania w obiektach zleceniodawcy. Wstrzymanie i wznowienie dostawy ciepła w ramach jej realizacji zostało wliczone w cenę.
3 Wstrzymanie lub wznowienie dostawy ciepła szt. 95 Każdorazowe zamknięcie lub otwarcie pierwszych zaworów odcinających w obiekcie odbiorcy z zachowaniem wymaganej stabilności ciśnienia w sieci zewnętrznej. Czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła, SCE Jaworzno III wykonuje nieodpłatnie, w przypadku gdy jest to pierwsze zlecenie Kupującego na rozpoczęcie lub przerwanie dostarczania ciepła w sezonie grzewczym.
4 Wstrzymanie dostawy ciepła ze względu na zaległości finansowe szt. 150 Zamknięcie pierwszych zaworów odcinających w obiekcie odbiorcy z zachowaniem wymaganej stabilności ciśnienia w sieci zewnętrznej. Inne czynności związane z przerwaniem dostarczania ciepła.
5 Wznowienie dostawy po odłączeniu ciepła ze względu na zaległości finansowe szt. 150 Otwarcie pierwszych zaworów odcinających w obiekcie odbiorcy z zachowaniem wymaganej stabilności ciśnienia w sieci zewnętrznej. Inne czynności związane z przerwaniem dostarczania ciepła.
6 Kontrola układu pomiarowego szt. 100 Usługa obejmuje podłączenie integratora do testera serwisowego, pomiar rezystancji czujników temperatury oraz kontrolę generowanych przez przepływomierz sygnałów impulsowych. Usługa realizowana jest wyłącznie na życzenie klienta.
7 Wymiana baterii w układzie pomiarowym 
7.1 Koszty robocizny i transportu szt. 85 Usługa obejmuje demontaż integratora, podłączenie go do urządzenia podtrzymującego zasilanie, wymianę baterii, podłączenie integratora do testera serwisowego celem sprawdzenia poprawności działania.
7.2 Koszty zakupu baterii szt. wg cen dostawcy
8 Wymiana elementu układu pomiarowego
8.1 Koszty robocizny i transportu szt. 100 Usługa obejmuje demontaż uszkodzonego i montaż nowego elementu będącego częścią składową układu pomiarowego. Następnie sprawdzenie poprawności działania urządzenia.
8.2 Koszty zakupu elementu szt. wg cen dostawcy
9 Dokonanie próby szczelności szt. 75 Usługa obejmuje ewentualne przygotowanie króćca przyłączeniowego oraz wpompowanie odpowiedniej ilości wody celem potwierdzenia szczelności badanego obiektu.
10 Dokonanie pomiaru przepływu p.pom. 75 Dokonanie pomiaru przepływu ultradźwiękowym przyrządem bezinwazyjnym w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Przygotowanie miejsca pomiaru (zdjęcie izolacji itp..) należy do zleceniodawcy.
11 Dokonanie pomiaru przepływu wraz z regulacją p.pom. 75 Dokonanie pomiaru przepływu ultradźwiękowym przyrządem bezinwazyjnym lub innym urządzeniem.Regulacja przepływu przy pomocy istniejących urządzeń regulacyjnych realizowana jest na granicy eksploatacji urządzeń ciepłowniczych.
12 Nadzór nad realizacją inwestycji obcej lub czynnościami wykonywanymi przez firmy obce w pobliżu urządzeń SCE Jaworzno III Sp. z o.o. szt. 90 Jednorazowy wyjazd do nadzoru przy realizacji obcego uzbrojenia w sąsiedztwie lub przy skrzyżowaniu z urządzeniami ciepłowniczymi, kablami energetycznymi i telemetrycznymi SCE Jaworzno III Sp. z o.o.
13 Opłata za samowolne użycie urządzeń będących własnością SCE Jaworzno III Sp. z o.o. służących do uzupełniania instalacji odbiorczej szt. 165 Opłata dotyczy faktu samowolnego (bez uzgodnienia z SCE) użycia zaworu (lub innych urządzeń) będących własnością SCE Jaworzno III Sp. z o.o., służących do uzupełniania instalacji odbiorczej budynku. Naruszenie założonych na urządzeniu plomb, lub ich brak, spowoduje obciążenie odbiorcy niniejszą opłatą, na podstawie jednostronnego protokołu służb eksploatacyjnych.
14 Uzgodnienia branżowe
14.1 Informacja branżowa o lokalizacji sieci ciepłowniczej wraz z naniesieniem na plan 1 X format A4 90 Czynności polegające na wydaniu dokumentów potwierdzających przebieg, lokalizację lub technologię urządzeń stosowanych w obszarze działania SCE Jaworzno III
14.2 Informacja branżowa o lokalizacji sieci ciepłowniczej -bez naniesienia na plan 1 X format A4 50
14.3 Pierwsze i drugie uzgodnienie projektu technicznego planu realizacji przebiegu innego uzbrojenia 1 X format A4 50
14.4 Pierwsze i drugie uzgodnienie projektu technicznego przyłącza lub sieci ciepłowniczej, które nie przejdą na własność SCE Jaworzno III 1 X format A4 100
14.5 Pierwsze i drugie uzgodnienie projektu technicznego węzła cieplnego, który przejdzie na własność SCE Jaworzno III szt. 200
14.6 Pierwsze i drugie uzgodnienie projektu technicznego węzła cieplnego, który nie przejdzie na własność SCE Jaworzno III szt. 100
14.7 Trzecie i następne uzgodnienie tego samego projektu technicznego szt. 3 x kwota z poz 12.3 do 12.6
14.8 Sporządzenie odpisu uzgodnienia lokalizacji, projektu technicznego i warunków technicznych sieci ciepłowniczych szt. 50
W przypadku przyjęcia do realizacji usług nieokreślonych powyższym cennikiem zostanie sporządzona kalkulacja indywidualna zatwierdzona przez Zleceniodawcę.
   Zasady stosowania opłaty za opracowanie i wydanie warunków zasilania.
Opracowanie i wydanie warunków technicznych zasilania  
Warunki techniczne przyłączenia opracowuje się po złożeniu przez Klienta wniosku o ich wydanie. Opłata za opracowanie i wydanie warunków technicznych zasilania wraz z projektem umowy przyłączeniowej wynosi 400 zł netto. Opłata za wydanie warunków technicznych zasilania pomniejszy wyliczoną opłatę przyłączeniową w przypadku podpisania umowy przyłączeniowej.

 

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 21.08.2018r.